Velikost: Od do

Cena: Od do


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/neprem80/nepremicninskaagencija.si/wp-content/themes/houzez-child/template-parts/advanced-search/search-features-mobile.php on line 21
Oprema
Okolica
Priključki

Primerjava nepremičnin

Proneo, trgovina in storitve, d.o.o.
Gorjančeva 11, 1000 Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu nepremičninsko podjetje)

Naročnik: stranka, ki je z nepremičninskim podjetjem sklenila pogodbo o posredovanju. Pogodba o posredovanju: pogodba, s katero se nepremičninsko podjetje zavezuje, da si bo prizadevalo najti in spraviti v stik z naročnikom osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev pogodbe o prodaji oziroma najemu določene nepremičnine, naročnik pa se zavezuje nepremičninski družbi plačati provizijo, če bo pogodba sklenjena.

Posredovanje pri nakupu in prodaji nepremičnin vsebuje:

 • pripravo in sklenitev pogodbe o posredovanju pri prometu z nepremičninami,
 • seznanjanje naročnika in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene nepremičnin, s predpisi, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju pri prometu z nepremičninami, z višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev,
 • ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičninah (izpisek iz zemljiške knjige), ugotavljanje pravnega stanja pogodb, če nepremičnine še niso vpisane v zemljiško knjigo,
 • pisna opozorila, obvestila, potrdila,
 • ogled nepremičnin po sklenitvi pogodbe o posredovanju pri prometu z nepremičninami,
 • oglaševanje nakupa in prodaje nepremičnin v sredstvih javnega obveščanja do maksimalnega dogovorjenega zneska,
 • seznanjanje naročnika z nepremičninami in spravljanje naročnika v stik s tretjo osebo,
 • prisotnost naročnika pri ogledu nepremičnin,
 • ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnin,
 • seznanjanje naročnika z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnin in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake,
 • kadar je predmet pogodbe posredovanje pri nakupu ali prodaji zemljišča, mora nepremičninsko podjetje preveriti namembnost zemljišča, kot je določeno s prostorskimi ureditvenimi akti t.j. z lokacijsko informacijo,
 • telefonsko komuniciranje s strankami t.j. z interesenti za nakup ali prodajo, ki kličejo oz. se zanimajo za oglaševane nepremičnine,
  sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla.

Z izrecnim pooblastilom lahko naročnik tudi pooblasti nepremičninsko podjetje za hrambo originalnih listin do zaključka posla, pripravo primopredajnega zapisnika in prisotnost ob primopredaji.

Posredovanje pri najemu in oddaji nepremičnin vsebuje:

 • pripravo in sklenitev pogodbe o posredovanju pri prometu z nepremičninami,
 • seznanjanje naročnika in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene najema in oddaje nepremičnin, in z višino morebitnih davčnih obveznosti stranke,
 • ugotavljanje pravnega stanja nepremičnin s pridobitvijo listin o nepremičninah (izpisek iz zemljiške knjige), ugotavljanje pravnega stanja pogodb, če nepremičnine še niso vpisane v zemljiško knjigo,
 • pisna opozorila, obvestila, potrdila,
 • ogled nepremičnin po sklenitvi pogodbe o posredovanju pri prometu z nepremičninami,
 • oglaševanje najema in oddaje nepremičnin v sredstvih javnega obveščanja do maksimalnega dogovorjenega zneska,
 • seznanjanje naročnika z nepremičninami in spravljanje naročnika v stik s tretjo osebo,
 • prisotnost naročnika pri ogledu nepremičnin,
 • ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnin,
 • seznanjanje naročnika z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnin in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake,
 • kadar je predmet pogodbe posredovanje pri najemu ali oddaji zemljišča, mora nepremičninsko podjetje preveriti namembnost zemljišča, kot je določeno s prostorskimi ureditvenimi akti t.j. z lokacijsko informacijo,
 • telefonsko komuniciranje s strankami t.j. z interesenti za oddajo ali najem, ki kličejo oz. se zanimajo za oglaševane nepremičnine,
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla.

Nepremičninsko podjetje bo pred sklenitvijo pogodbe, v zvezi s katero je posredovalo, preverilo pravno in dejansko stanje nepremičnin. Pogodbeno stranko bo opozorilo na morebitne pravne oziroma stvarne napake pri predmetni nepremičnini.

Nepremičninsko podjetje ima zavarovano odgovornost za škodo, če bi jo povzročilo naročniku ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju, in sicer je ta odgovornost zavarovana  pri  TILIA d.d., Seidlova 5, 8000 Novo mesto, za vse primere v posameznem letu.

ZAŠČITA INTERESOV NAROČNIKA

Podjetje bo pri opravljanju posredovanja pri prometu z nepremičninami naročnika seznanilo z okoliščinami, ki so pomembne za njegovo odločanje za posel in sicer:

 • s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene v kupoprodajni pogodbi,
 • s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene v najemni pogodbi,
 • s predpisi, ki so pomembni za veljavno sklepanje kupoprodajne ali najemne pogodbe,
 • z višino in vrsto davčnih obveznosti stranke,
 • z višino notarskih stroškov,
 • z višino stroškov vpisa v zemljiško knjigo in morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe,
 • z morebitnimi tveganji, ki so povezana z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnin, z vpisanimi stvarnimi pravicami oziroma drugimi pravicami tretjih na nepremičninah oziroma z drugimi neurejenimi pravnimi razmerji.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

 • Naročnik mora nepremičninsko podjetje obveščati  o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja.
 • Naročnik je dolžan družbi dati na razpolago vso potrebno dokumentacijo, ki jo poseduje o nepremičnini, ki je predmet pogodbe o posredovanju.
 • Naročnik je dolžan družbo obvestiti o vseh pravnih in stvarnih napakah nepremičnine, s katerimi je seznanjen ob sklenitvi pogodbe o posredovanju.
 • Naročnik je dolžan sodelovati pri ogledu nepremičnine.

PRAVICA DO PLAČILA IN CENA

Nepremičninsko podjetje pridobi pravico do plačila, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala.V primeru posredovanja pri nakupu oziroma prodaji nepremičnine ima nepremičninska družba pravico do provizije v višini do 4 % + 22 % DDV pogodbene vrednosti. Pri posredovanju za obe stranki (kupca in prodajalca) ima nepremičninska družba pravico od vsake od njiju zahtevati plačilo provizije do 2 % + 22 % DDV pogodbene vrednosti.Kadar znaša znesek realiziranega pravnega posla pri prometu z nepremičninami v vrednosti do 10.000,00 EUR, pogodbeni stranki višino plačila za posredovanje uredita s pogodbo.

V primeru posredovanja pri najemu ali oddaji nepremičnine ima nepremičninsko podjetje pravico do provizije v višini enomesečne najemnine + 22 % DDV, ki jo je dolžan plačati naročnik.

Nepremičninsko podjetje ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če pogodbeni stranki pozneje odstopita od sklenjene pogodbe.

Nepremičninsko podjetje ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primeru, ko naročnik oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročnika spravil v stik nepremičninski posrednik, in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

Nepremičninsko podjetje ima pravico do plačila pri posredovanju tudi v primeru, da naročnik sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je predmet posredovanja. Plačilo za posredovanje mora v tem primeru temeljiti na že opravljenih poslih in ne sme presegati ene četrtine s pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje. Če je tretja oseba naročnikov ožji družinski član, je naročnik dolžan plačati s pogodbo dogovorjeno plačilo za posredovanje v celoti.

Nepremičninsko podjetje nima pravice do plačila za posredovanje, če z naročnikom  sama kot pogodbena stranka sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, oziroma če táko pogodbo z naročnikom sklene nepremičninski posrednik, ki je za nepremičninsko družbo opravljal posle posredovanja.

DODATNE STORITVE nepremičninskega podjetja za naročnika:

 • vpis v zemljiško knjigo, po ceniku storitev
 • priprava prodajne pogodbe oziroma pogodbe o oddaji v najem nepremičnin, po ceniku storitev

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročnikom sklene nepremičninsko podjetje. Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi splošnimi pogoji, veljajo določila pogodbe.

Ljubljana, 30.6.2016